Документи

Етичен кодекс
Правилник за дейността на училището
План за дейността на училището
Организация на учебния ден
Програмна система за подготвителните групи
Учебни планове и приложения
План за квалификационната дейност
Стратегия за развитие на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане
Програма за превенция на тормоза в училище
Програма за предоставяне на равни възможности
Форми на обучение
График за провеждане на контролни и класни работи
График за провеждане на изпити в самост. форма на обучение
Защита на личните данни

Административни услуги

 

Удостоверение за задължително предучилищно възпитание
Преместване на ученици
Издаване на диплома за средно образование
Удостоверение за валидиране на компетентности
Издаване служебна бележка за допускане до ДЗИ
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Удостоверение за професионално обучение и СПК
Дубликат на документ за завършен клас, етап илистепен на образование
Признаване на завършен клас в чужбина (I – VI клас)
Европейско приложение към диплома за СО (в сила от 2021/2022 уч.г.)
Европейско прилож. на свид. за проф. квалифик.(в сила от 2012/2022 уч.г.)
Записване V клас
Записване І клас
Записване в подготвителна група
Декларация за защита на личните данни
Заявление завършен клас
Заявление завършен клас – копие
Заявление за издаване на дубликат
Заявление освобождаване от директора
Заявление за освобождаване от класния ръководител
Заявление за освобождаване от ЦДО